Ph.D. iur. Evija Novicāne

partnere, zvērināta advokāte

evija.novicane@novius.lv

Evija Novicāne tiesību zinātnes studējusi Latvijas Universitātē, sākotnēji iegūstot jurista kvalifikāciju un maģistra grādu tiesību zinātnēs, vēlāk studijas turpinot doktorantūrā. Tas devis stabilu pamatu, uz kā balstīt praktisko darbību. Evija brīvi runā latviešu, angļu, vācu un krievu valodās.

Darba gaitas Evija Novicāne uzsākusi, strādājot par jurista palīgu SIA “Juridiskais birojs LAPSA un PARTNERI”. Pēc tam profesionālo ceļu Evija turpinājusi SIA „ECOVIS CONVENTS Law Office”, bet starptautisku pieredzi guvusi CMS Reich-Rohrwig Hainz, Rechtsanwälte, Vīnē. Šobrīd Evija Novicāne ir zvērināta advokāte un zvērinātu advokātu biroja “NOVIUS” partnere, maksātnespējas procesa administratore un vairāku respektablu šķīrējtiesu (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesas, Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas) šķīrējtiesnese. Evija Novicāne ir guvusi plašas zināšanas un praktisko pieredzi darījumos ar nekustamajiem īpašumiem, komertiesībās un koporatīvajās tiesībās, dažāda veida tiesvedībās.

Evija Novicāne ir Sertificētu naudas atmazgāšanas apkarošanas speciālistu asociācijas (ACAMS) biedre, ieguvusi starptautiski atzītu, ASV izdotu naudas atmazgāšanas novēršanas speciālista sertifikātu (CAMS). Lai nodrošinātu atbilstību augstākajiem standartiem, Evija regulāri piedalās apmācībās, paaugstinot zināšanas, prasmes un kompetenci noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas (CFT) novēršanas jomā.

Evija Novicāne ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas un Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas biedre, kā arī Maksātnespējas procesa administratoru Disciplinārlietu komisijas locekle. Lai veicinātu jomas attīstību Latvijā, Evija uzstājas kā vietēja mēroga tā starptautiskās konferencēs, kā arī vada seminārus par uzņēmumu maksātnespējas, civiltiesību u.c. jautājumiem.

Evija labprāt pavada laiku, nodarbojoties ar kalnu slēpošanu, ceļojot un interesējoties par filozofiskām tēmām.

Evijas Novicānes publikācijas:

1) Grāmata – Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021, 400 lpp.;

2) Pārvaldība un atbildība pēc zvērinātu advokātu biroju tiesiskā statusa reformas. Jurista Vārds, 2021. gada 9. marts, Nr. 10 (1172), 21.-27.lpp.;

3) Kāpēc jāprotokolē valdes sēdes? iTiesības, 2021. gada janvāris, Nr. 1 (25), 38.–40. lpp.;

4) Turpinot diskusiju par Komerclikuma 172. panta sestajā daļā noteiktā termiņa juridisko dabu. Jurista Vārds, 2020. gada 10. novembris, Nr. 45 (1155), 29.-32.lpp.;

5) Legalitātes pienākuma pārkāpums un kapitālsabiedrībai nodarīto zaudējumu noteikšanas problemātika prasībā pret valdes locekli. Grām.: Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās: Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020, 303.-311.lpp.;

6) Biznesa lēmumu pieņemšana valdes locekļa atbildības skatupunktā. Bilances Juridiskie Padomi, 2019. gada novembris, Nr. 11 (77), 10.-13.lpp.;

7) Valdes locekļa pienākums rīkoties kapitālsabiedrības (dalībnieku) interesēs. Grām.: Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva. Latvijas Universitātes 77. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 256.-264.lpp.;

8) Parādnieka godprātības kritērijs fiziskās personas maksātnespējas procesā. Līdzautors – Kaspars Novicāns. Publicēts“Jurista Vārds”, 2019.gada 26.februārī, 8 (1066),12.-20.lpp.;

9) Valdes locekļa civiltiesiskās atbildības priekšnoteikumi, Grām.: Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi. Latvijas Universitātes 76. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 77.-83.lpp.;

10) Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrības novešanu līdz maksātnespējai. Publicēts Jurista Vārdā, 2018.gada 13.martā, Nr.11 (1017), 21.-29.lpp.;

11) Jēdziens “krietns un rūpīgs saimnieks” – no valdes locekļa sagaidāmās rūpības mēraukla. Grām.: Latvijas Republikas Satversmei – 95. Latvijas Universitātes 75.zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017, 110.-117.lpp.;

12) Valdes locekļa atbrīvošana no atbildības. Publicēts Jurista Vārdā, 2017.gada 21.februārī, Nr. 8 (962), 18.-26.lpp., turpinājums 2017.gada 28.februārī, Nr.9 (963), 25.-32.lpp.;

13) Valdes atbildība fiansiālu grūtību gadījumā. Publicēts Bilancē, novembris, 2016, Nr.21 (393), 16.-18.lpp.;

14) Valdes locekļa atbildība par dokumentu nenodošanu maksātnespējas procesa ietvaros. Publicēts Jurista Vārdā, 2015. 3.martā, Nr. 9 (861), 20.-28.lpp.;

15) Valdes locekļa atlīdzības samērīguma problemātika. Publicēts Jurista Vārdā, 2014.gada 22.jūlijā, Nr. 28 (830), 16.-24.lpp.;

16) Valdes locekļa atbildība par savlaicīgu maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu. Publicēts Jurista Vārdā, 2014.gada 28.janvārī, Nr. 4 (806), 22.-34.lpp.;

17) Dalībnieka atbildība par kapitālsabiedrības novešanu līdz maksātnespējai. Publicēts Jurista Vārdā, 2013.gada 9.jūlijā, Nr. 27/28 (778/779), 13.-20.lpp.;

18) Valdes atbildība maksātnespējas situācijās. Publicēts Dienas Biznesa Pielikumā Saldo. 2012.gada 27.septembrī, Nr.178 (4344), 1-2.lpp.;

19) Valdes locekļu atbildība par biznesa lēmumiem. Līdzautors – Zane Kļaviņa. Publicēts Jurista Vārdā, 2012.gada 18.septembrī, Nr.38 (737), 4.-11.lpp.;

20) Maksātnespējas likumu eklektika. Līdzautors – Kaspars Novicāns. Publicēts Jurista Vārdā, 2012.gada 27.martā, Nr.13 (712), 16.-19.lpp.;

21) Juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmes – grozīt vai interpretēt. Līdzautors -Kaspars Novicāns. Publicēts Jurista Vārdā, 2012.gada 21.februārī, Nr.8 (707), 12.-14.lpp.;

22) Pilnsabiedrības biedru attiecības ar trešajām personām. Publicēts Bilancē, 2009, Nr.1 (205), 14.-17.lpp.;

23) Pilnsabiedrības, to dibināšana un biedru savstarpējās attiecības. Publicēts Bilancē, 2008, Nr.18 (198), 6.-9.lpp.;

24) Labas ticības princips un tā piemērošana Latvijas civiltiesībās. Publicēts Jurista Vārdā, 2007.gada 6.februārī, Nr.6 (459), 5.-13.lpp.;

25) Vai skaļas trokšņošanas dēļ var atsavināt dzīvokli? Publicēts Jurista Vārdā, 2006.gada 5.septembrī, Nr.35 (438), 8.lpp.;

26) Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās. Publicēts Jurista Vārdā, 2005.gada 19.aprīlī, Nr.14 (369), 1.lpp., 4.-7.lpp., turpinājums 2005.gada 26.aprīlī, Nr.15 (370), 9.-13.lpp.;

27) Komercdarījumi: komersants Civillikuma sprostā. Publicēts Jurista Vārdā, 2004.gada 2.novembrī, Nr.42 (347), 5.lpp.;

28) Komercreģistra publicitāte. Publicēts Jurista Vārdā, 2004.gada 13.jūlijā, Nr.26 (331), 1.lpp., 7.-9.lpp., turpinājums 2004.gada 20.jūlijā, Nr.27 (332), 8.-13.lpp.;

29) Komercreģistra publiskā ticamība. Publicēts Bilancē, 2004, Nr.1 (85), 16.-19.lpp.;

30) Komercreģistra publicitāte un tās tiesiskās sekas. Publicēts Likums un Tiesības, 2003, 5.sēj., Nr.9 (49), 265.-272.lpp.;

31) Vai piedāvājums var būt nepamatoti lēts? Publicēts laikrakstā Diena, 2003.gada 8.jūlijā, Nr.156 (3683), 2.lpp.

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē.


This site is using cookies to collect anonymised statistics about the user activity on the site.


Vairāk informācijas / More information

Sīkdatne jeb sīkfails (angļu: cookie — burt. 'cepums'), ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Šis mehānisms tika ieviests tādēļ, ka pats HTTP protokols neuztur savienojuma stāvokli, un klienta katru jaunu pieprasījumu serveris uzskata par jaunu klientu.

Sīkdatņu mehānismu apraksta RFC 2965 (HTTP State Management Mechanism), kas iznāca 2000. gadā un nomainīja RFC 2109.

Visbiežāk sīkdatnes izmanto lietotāju autentifikācijai (lietotājam ievadot savu lietotājvārdu un paroli, serveris nosūta uz lietotāja datora unikālu teksta virkni, pēc kā vēlāk var noteikt, ka lietotājs ir pieslēdzies sistēmai), sesijas uzturēšanai, kā arī specifiskas informācijas saglabāšanai par lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.

Kopš sīkdatņu ieviešanas daudzi interneta lietotāji ir noraizējušies par personiskās dzīves izsekošanu, jo ar sīkdatnēm var izsekot lietotāja veiktās darbības un ieradumus, kad tas veic tīmekļa lapu pārlūkošanu. Sakarā ar to vairākās valstīs (ASV, Eiropas Savienībā) ir pieņemti likumi, kas regulē sīkdatņu lietošanu. Bez tam sīkdatņu negatīvs aspekts ir slikta drošība, jo tās ne vienmēr var precīzi identificēt lietotāju (ja datoru izmanto vairāki lietotāji), tās var ļaunprātīgi pārtvert un izmainīt.

Sīkdatnes ir iespējams arī nobloķēt, bet, tiklīdz tas ir izdarīts, var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat liegta piekļuve pie tās. Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt sīkdatnes. Sīkdatnes, kā jebkuru failu, ir iespējams arī izdzēst, bet tas nozīmē, ka uz sīkdatņu pamata veiktie iestatījumi netiks saglabāti.
An HTTP cookie (also called web cookie, Internet cookie, browser cookie, or simply cookie) is a small piece of data sent from a website and stored on the user's computer by the user's web browser while the user is browsing. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember stateful information (such as items added in the shopping cart in an online store) or to record the user's browsing activity (including clicking particular buttons, logging in, or recording which pages were visited in the past). They can also be used to remember arbitrary pieces of information that the user previously entered into form fields such as names, addresses, passwords, and credit card numbers.


Close